Vabilo na 20. sejo občnega zbora Hokejskega kluba Dinamiti Horjul


Hokejski klub Dinamiti Horjul

Vrhniška cesta 35, 1354 Horjul, Slovenija

E-pošta: info.dinamiti@gmail.com; Telefon: +386 (0)41 360 501

Zakoniti zastopnik: Aleš Fajdiga

Davčna številka: 21382034, Matična številka: 1869949

Na podlagi 17. člena Statuta Hokejskega kluba Dinamiti Horjul,

SKLICUJEM

20. sejo občnega zbora Hokejskega kluba Dinamiti Horjul,

ki bo v četrtek, 6.6.2024, ob 19 uri, v bivši biljardnici ŠpH.

Predlagam naslednji dnevni red:

  1. Začetek skupščine, ugotovitev sklepčnosti, volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovateljev zapisnika.
  2. Potrditev dnevnega reda.
  3. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje občnega zbora z dne 8.12.2022
  4. Pregled in pojasnila k zapisniku (neveljavne) seje občnega zbora z dne 13.12.2023 ter pojasnila glede upravnega postopka, ki se je vodil pred Upravno enoto v Ljubljani, pod opr. št. 215-19/2026-6224-5.
  5. Poročanje organov društva o delu organov društva in finančnim poslovanjem društva.
  6. Glasovanje o priključitvi HK Dinamiti Horjul  in soustanovitvi nove Inline Roler Hokej Zveze Slovenije
  7. Sprejem novega statuta društva.
  8. Volitve:
   1. predsednika društva,
   2. upravnega odbora društva (5 članov),
   3. nadzornika društva,
   4. disciplinske komisije društva (3 člani
              9. Razno

   1.  

Priloge:

  • zapisnk 19. seje društva z dne, 8.12.2022 

  • zapisnik seje društva z dne 13.12.2023;

  • odločba UE Ljbljana, opr. št. 215-19/2026-6224-5, z dne 19.2.2024;

  • osnutek novega statuta društva.

Prosim za zanesljivo in točno udeležbo.

Morebitno upravičeno odsotnost sporočite na elektronski naslov info.dinamiti@gmail.com.

V Horjulu, dne 29.5.2024

Aleš Fajdiga,

direktor društva